Rechtsgebieden

Specialisaties

Administratief recht
Huurgeschillen
Ambtenarenzaken

Administratief recht
 • Onteigening: dossiersamenstelling, administratieve en gerechtelijke procedure volgens de gewone of de hoogdringende procedure bij respectievelijk de rechtbank van eerste aanleg of de vrederechter
 • Ruimtelijke ordening en stedenbouw: bijstand bij aanvraag stedenbouwkundige vergunningen, adviesverlening, planningsinstrumenten (RUP, BPA, gewestplannen) beroep bij de deputatie van de provincie tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, beroep voor de Raad voor vergunningsbetwistingen of de Raad van State
 • Milieurecht: geschillen betreffende energie, natuur- en bos, mest, afvalbeheer, geluidsemissie, milieuhandhaving en milieustrafrecht, milieuvergunningen, procedures bij het Handhavingscollege, de Raad voor Vergunningsbetwistingen of de Raad van State evenals administratieve procedures bij de deputatie van de provincie en de Vlaamse overheid
 • Onteigening: dossiersamenstelling, administratieve en gerechtelijke procedure volgens de gewone of de hoogdringende procedure bij respectievelijk de rechtbank van eerste aanleg of de vrederechter
 • Ambtenaren- en tuchtrecht: geschillen inzake benoemingen, premies, tuchtsancties, evaluaties, adviesverlening en procedures voor de Raad van State, Raad voor Vergunningsbetwisting, Handhavingscollege
 • Onderwijs: statuut onderwijzend personeel, tuchtrecht, advisering schoolbestuur, examenbetwistingen secundair en hoger onderwijs, Raad van State en Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen
Recht met betrekking tot onroerend goed

 

 • Erfdienstbaarheden, recht van uitweg, mede-eigendom en appartementsrecht, eigendom, verjaring, koop-verkoop van onroerende goederen, begeleiding van projectontwikkeling, perceels- en grensbetwistingen en burenhinder
 • Bouwgeschillen, bijstand bij minnelijke en gerechtelijke expertises
Strafrecht
 • Bijstand verdachte en slachtoffers bij de politie tijdens verhoor
 • Bijstand verdachte bij voorleiding bij de onderzoeksrechter
 • Strafrechtelijke verdediging beklaagde voor Correctionele Rechtbank, Hof van Beroep, Hof van Assisen, Hof van Cassatie;
 • Verdediging aangehoudenen voor Raadkamer en Kamer van Inbeschuldigingstelling;
 • Bijstand gedetineerden bij procedure voor de Strafuitvoeringsrechtbank;
 • Bijstand geïnterneerden bij procedure voor de Commissie tot bescherming van de maatschappij (CBM)
 • Burgerlijke partijstelling voor slachtoffers met het oog op het bekomen van een schadevergoeding
Verkeersrecht
 • Burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid
 • Verkeersovertredingen met inbegrip van snelheidsinbreuken, alcoholintoxicatie, dronkenschap, drugs in het verkeer, verkeersongevallen
Huurrecht
 • Opstellen van huurcontracten
 • Bijstand bij het opmaken van een plaatsbeschrijving bij in- of uittrede
 • Procedures inzake opzeg, ontbinding, wederverhuringsvergoeding, huurschade, onderverhuring, waarborg
Vreemdelingenrecht
 • Bijstand en advies bij asielprocedures en procedures voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen;
 • Opstarten van en bijstand bij regularisatieprocedures (humanitair (art. 9bis), medisch (art. 9ter)
 • Gezinshereniging en procedures inzake weigering huwelijksvoltrekking (‘schijnhuwelijk)’
Aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht
 • Contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid, verzekeringen.
Personen- en familierecht
 • Geschillen inzake afstamming en adoptie
 • Echtscheidingsprocedures, beëindiging wettelijke samenwoning/feitelijke samenwoning
 • Procedures inzake dringende en voorlopige maatregelen met betrekking tot de echtgenoten/wettelijk of feitelijk samenwonende partners, hun goederen en de kinderen
 • Geschillen betreffende de verblijfsregeling en de onderhoudsbijdragen
 • Erfenissen, testamenten en schenkingen